Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Internet webwinkel ASK-Bricks24.nl, gevestigd te Meerkerk.
Versie 2012-01 Geldig vanaf 26 oktober 2012.

Artikel 1 – Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2 .Consument:
De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand:
Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag:
Kalenderdag;
8. Duurtransactie:
Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:
handelend onder de naam: ASK-Bricks24.nl
Vestigings- & bezoekadres: Bazeldijk 2-B 4231 ZD MEERKERK
Telefoonnummer: +31 (0)183 35 11 52
Faxnummer: +31 (0)183 82 02 35
Bereikbaarheid: Op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Internet: www.ASK-Bricks24.nl
E-mailadres: info@ASK-Bricks24.nl
KvK-nummer: 54522641
BTW-identificatienummer: NL095587457B02

Artikel 3 – Toepassing:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalings-voorwaarden akkoord gaat. De ondernemer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod:
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2. Aanbiedingen van de ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
* de prijs inclusief belastingen;
* de eventuele kosten van aflevering en de eventuele kosten voor de gekozen betalingswijze;
* de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
* het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
* de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
* de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
* de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
* indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
* de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
* de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
* de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De opdracht voor een overeenkomst (bestellen van producten of diensten) kan uitsluitend via elektronische weg (via webshop) geschieden. Mondelinge overeenkomsten zijn niet mogelijk.
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6.1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
6.2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
6.3. De informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
6.4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
6.5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten , overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de overeenkomst een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van veertien dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de ondernemer. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en ongeopende originele fabrieksverpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.1. Voor geopende originele verpakkingen en/of verpakkingen met verbroken zegels en/of beschadigingen kan geen beroep meer worden gedaan op het herroepingsrecht.
3.2. Retourzendingen waaraan de in Art. 6 lid 3.1 genoemde bepalingen worden geconstateerd, worden niet geaccepteerd.
3.3. Retourzendingen dienen, bij voorkeur in de verzenddoos, zorgvuldig en met voldoende vulmateriaal verpakt te worden en dienen te zijn voorzien van het adres van de afzender en de ontvanger en een kopie van de factuur.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping:
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
2.1. Bij constatering van gebreken zoals genoemd in Art. 6 lid 3.1 wordt geen terugbetaling gedaan.
2.2. De artikelen die retour zijn gezonden aan de ondernemer en niet in aanmerking komen voor het herroepingsrecht, kunnen op wens van de consument wederom worden ontvangen, echter de kosten voor de terug/retour zending zijn voor rekening van de consument. Het product wordt de consument dan onder rembours aangeboden. (De consument betaald de kosten aan de postbode.)
2.3. Indien de consument niet binnen veertien na retourontvangst van het product bij de ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid, vervalt het product aan de ondernemer en vervalt het herroepingsrecht;
3. Retourzendingen zijn voor risico van de consument. Dit houdt in dat de ondernemer niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van de retour gezonden producten.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht:
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
2.1. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2.2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
2.3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
2.4. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
2.5. Voor losse kranten en tijdschriften;
2.6. Voor audio- en video-opnamen, computersoftware en producten met originele fabrieksverpakking waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken of zijn beschadigd.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
3.1. Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
3.2. Voor de diensten van weddenschappen en loterijen

Artikel 9 - De prijs:
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 weken na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
5.1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
of
5.2. Deze het gevolg zijn van prijsverhogingen van de fabrikant, leverancier of groothandel.
of
5.3. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie:
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
4. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de producten.
5. Deze garantie geldt niet indien:
5.1. Zolang de consument jegens de ondernemer in gebreke is;
5.2. De consument de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
5.3. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
5.4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen

Artikel 11 - Levering en uitvoering:
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (normaliter binnen 3 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op restitutie van gedane betalingen.
5. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6. Aan de leveringsplicht van de ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de ondernemer geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duur transacties:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste veertien dagen.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 6 maanden. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling:
1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij vooruitbetaling d.m.v. elektronische betaling of contante betaling.
2. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de bij deze overeenkomst betreffende bescheiden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Overmacht:
1. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. De ondernemer behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
4. Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud:
1. Eigendom van alle door de ondernemer aan de consument verkochte en geleverde producten blijft bij de ondernemer zolang de consument de vorderingen van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van de ondernemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek.
2. De door de ondernemer geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. De consument is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. De consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer of een door de ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de consument verplicht de ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Artikel 16 – Geschillen:
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Gorinchem kennis, tenzij de ondernemer er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Artikel 17 – Privacy:
1. Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van de ondernemer. Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons.